ประกันสุขภาพ ชนิดมีเงินออม กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต


  1. ประกันสุขภาพ ชนิดมีเงินออม กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพแบบมีเงินออม สมาร์เซฟเวอร์

ประกันสุขภาพแบบมีเงินออม เสมือนหนึ่งวิธีในการสร้างเงินเก็บพร้อมความคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุ สร้างกองทุนประกันสุขภาพเมื่อครบประกันชีวิตสัญญาหลักรับเงินก้อน เบี้ยประกันสัญญาหลักคงที่ตลอด 20 ปี

สัญญาหลัก สมาร์ทเซฟเวอร์

สะสมทรัพย์แบบอัตราเบี้ยต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มสะสมเงินออม ชำระเบี้ยต่อเนื่อง 20 ปี
รับผลประโยชน์สูงสุด 318% ของทุนประกัน เงินจ่ายคืนสะสมได้ รับเงินจ่ายคืนทุก 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นปีที่ 5
รับผลประโยชน์คุ้มครองโรคร้ายแรง 12 โรคร้าย 

สัญญาเพิ่มเติม สมาร์ทเมดิแคร์พลัส

จ่ายผลประโยชน์เพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินสำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ และค่าผ่าตัด
เลือกค่าห้องค่าอาหารค่าบริการพยาบาลสูงสุด 6,200 บาทต่อวัน
ผลประโยชน์การเข้าพักรักษาตัวสูงสุดต่อครั้ง 1,100,000 บาท (แผน6200)
ขาดงานแต่ไม่ขาดรายได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล รับเงินชะเชยรายวันสูงสุด 365 วัน (อายุ6ปีขึ้นไป)

ผลประโยชน์

ประกันสุขภาพ แบบมีเงินเก็บออม 20 ปี

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
แผน 5
1. การเสียชีวิต เสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
1.1 จากเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ 100,000 100,000 300,000 300,000 500,000
1.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป 200,000 200,000 600,000 600,000 1,000,000
1.3 จากอุบัติเหตุสาธารณภัย 300,000 300,000 900,000 900,000 1,500,000
2.ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 1,000 2,200 3,200 4,200 6,200
2.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (2.1 + 2.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) 2,000 4,400 6,400 8,400 12,400
2.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 600 800 900 1,000 1,200
2.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง(1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี) 900 1,200 1,300 1,400 1,600
2.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 40,000 65,000 85,000 100,000 120,000
2.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 6,750 9,750 13,500 15,000 18,000
2.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 13,500 19,500 27,000 30,000 36,000
2.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง รวมค่ายากลับบ้าน ค่ารถพยาบาล และอื่นๆ (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 15,000 20,000 30,000 35,000 45,000
2.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง (เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล) 4,000 6,000 8,000 10,000 14,000
2.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 3,500 6,000 9,000 10,000 12,000
2.11 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน ต่อการเข้ารักษาต่อครั้ง/โรค 280,000 480,000 650,000 800,000 1,100,000
3. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือมีบาดแผลจากการไหม้จากอุบัติเหตุ
3.1 สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่สูญเสีย) 2,000-100,000 2,000-100,000 6,000-300,000 6,000-300,000 10,000-500,000
3.2 กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหัก 10,000 10,000 30,000 30,000 50,000
3.3 ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร 7,500 7,500 22,500 22,500 37,500
3.4 บาดแผลจากการไหม้ (ขึ้นกับ % ความเสียหายของผิวหนัง) 25,000-100,000 25,000-100,000 75,000-300,000 75,000-300,000 125,000-500,000
4. เงินชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (เฉพาะผู้เอาประกันอายุ 6 ปีขึ้นไป)*
4.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
4.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
4.3 กรณีผ่าตัดและหัตการ สูงสุด 5 วันต่อการรักษาพยาบาล ไม่เกิน 15 วันต่อปี (4.1+4.2+4.3 ไม่เกิน 365 วัน) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
5. ผลประโยชน์เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์
5.1 กรณีเลือกรับเงินสด รวมตลอดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ) 315,000 315,000 945,000 945,000 1,575,000
5.2 กรณีเลือกรับครั้งเดียว ณ ครบกำหนดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ) 340,695 340,695 1,022,084 1,022,084 1,703,473
6. ผลประโยชน์คุ้มครองโรคร้ายแรง
6.1 ผลประโยชน์คุ้มครองโรคร้ายแรง 12 โรค แบบจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลักล่วงหน้า

คุ้มครอง 1. หัวใจวาย 2.โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหลอดเลือด
3.โรคมะเร็ง 4.โรคหลอดเลือดสมอง 5.การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
6.การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ 7.ไตวายเรื้อรังและไม่สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติ
8.แผลไหม้ฉกรรจ์ 9.เนื้องอกในสมอง 10.ตับอักเสบระยะอันตราย
11.โรคเนื้อเยื่อแข็งตัวทั่วไป 12.การเจ็บป่วยจวนสิ้นชีวิต
โดยคุ้มครองผู้เอาประกันจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง หรืออายุครบ 60 ปี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน และเมื่อจ่ายผลประโยชน์คุ้มครองโรคร้ายแรงแล้ว กรมธรรม์จะสิ้นสุด 


ตัวอย่างเบี้ยประกันสุขภาพ แบบมีเงินเก็บออม
ช่วงอายุ เพศชาย (เบี้ยต่อปี) **
แผน 1 แผน 2
แผน 3 แผน 4
แผน 5
0-5 ปี(ไม่มีชดเชยรายวัน)* 23,xxx 28,xxx 61,xxx 65,xxx 10x,xxx
6-15 ปี 20,xxx 23,xxx 54,xxx 56,xxx 88,xxx
16-20 ปี 19,xxx 22,xxx 52,xxx 54,xxx 85,xxx
21-35 ปี 19,xxx 21,xxx 51,xxx 53,xxx 83,xxx
36-40 ปี 20,xxx 22,xxx 53,xxx 55,xxx 86,xxx
41-45 ปี 20,xxx 23,xxx 54,xxx 56,xxx 87,xxx
46-50 ปี 21,xxx 24,xxx 55,xxx 57,xxx 8,9xx
51-55 ปี 22,xxx 26,xxx 58,xxx 60,xxx 93,xxx
56-60 ปี 24,xxx 29,xxx 62,xxx 66,xxx 10x,xxx

* ผู้เอาประกันอายุ 0-5 ปี ไม่มีความคุ้มครองชดเชยรายวัน
โปรดตรวจสอบเบี้ยประกันและส่วนลดตามอายุกับตัวแทนอีกครั้ง สามารถปรับเปลี่ยนตัดความคุ้มครองเพื่อลดเบี้ยประกันได้ตามต้องการ

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก ของวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ
การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน เนื้องอก, ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
* โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์สัญญาหลัก Smart Saver 20SS

ปีที่ เบี้ยประกันภัยสัญญาหลัก เงินคืนและ เงินครบกำหนดสัญญา   เงินปันผล*   เงินจ่ายคืน รวมเงินปันผล (กรณีสะสมไว้กับบริษัท)   มูลค่า เวนคืนเงินสด** (ณ สิ้นปี) ความคุ้ม ครอง
การเสียชีวิต
ระดับกลาง ระดับสูง ระดับกลาง เงินสะสมกลับทบ 3%* ระดับสูง เงินสะสมกลับทบ 4.5%*
1 13,800

-

- - - - - 100,000
2 13,800 - - - - - 8,500 100,000
3 13,800

-

- - - - 22,000 100,000
4 13,800 - - - - - 35,800 100,000
5 13,800 10,000 - - 10,000 10,000 40,900 100,000
6 13,800 - - - 10,300 10,450 56,000 100,000
7 13,800 - - - 10,609 10,920 72,600 100,000
8 13,800 15,000 - - 25,927 26,412 73,000 100,000
9 13,800 - - - 26,705 27,600 87,100 100,000
10 13,800 - - - 27,506 28,842 98,100 100,000
11 13,800 20,000 - - 48,331 50,140 102,300 102,300
12 13,800 - - - 49,781 52,396 113,700 113,700
13 13,800 - - - 51,275 54,754 121,900 121,900
14 13,800 25,000 - - 77,813 82,218 130,000 130,000
15 13,800 - - - 80,147 85,918 138,600 138,600
16 13,800 - - - 82,552 89,784 144,200 144,200
17 13,800 30,000 - - 115,028 123,825 156,000 156,000
18 13,800 - - - 118,479 129,397 162,000 162000
19 13,800 - - - 122,034 135,220 180,500 180,500
20 13,800 200,000 15,000 18,000 340,695 359,304 200,000 200,000
รวม 276,000 300,000 15,000 18,000 340,695 359,304

รับรายละเอียด เบี้ยประกัน