ประกันสุขภาพเด็ก 0-15 ปี กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต


  1. ประกันสุขภาพเด็ก 0-15 ปี กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเด็ก และอนุสัญญามาตรฐาน

ประกันสุขภาพเด็ก อายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ประกันสุขภาพเบี้ยประหยัด คุ้มครองเด็กแรกเกิดไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุม โรงพยาบาลในเครือชั้นนำ

เลือกวงเงินแผนค่าห้องได้ตั้งแต่ 1,000 - 6,200

เบี้ยประหยัด คุ้มค่า กับค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ และต่อเนื่องจากการรักษาผู้ป่วยใน
ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไปเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย
เบี้ยประกันที่สบายกระเป๋า แต่ได้ความคุ้มครองที่สูงสุด

แตกต่างด้วยการให้ความคุ้มครองที่มากกว่า

จ่ายผลประโยชน์เพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินสำหรับหมวดค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ และในหมวดค่าผ่าตัดและหัตการ
เลือกค่าห้องค่าอาหารค่าบริการพยาบาลสูงสุด 6,200 บาทต่อวัน
ผลประโยชน์การเข้าพักรักษาตัวสูงสุดต่อครั้ง 1,100,000 บาท (แผน6200)
ขาดงานแต่ไม่ขาดรายได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล (อายุ6ปีขึ้นไป)

ผลประโยชน์

แผนประกันเด็ก

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
แผน 5
1. การเสียชีวิต เสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
1.1 จากเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ 200,000 200,000 300,000 300,000 500,000
1.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป 400,000 400,000 600,000 600,000 1,000,000
1.3 จากอุบัติเหตุสาธารณภัย 600,000 600,000 900,000 900,000 1,500,000
2.ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 1,000 2,200 3,200 4,200 6,200
2.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (2.1 + 2.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) 2,000 4,400 6,400 8,400 12,400
2.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 600 800 900 1,000 1,200
2.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง(1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี) 900 1,200 1,300 1,400 1,600
2.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 40,000 65,000 85,000 100,000 120,000
2.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 6,750 9,750 13,500 15,000 18,000
2.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 13,500 19,500 27,000 30,000 36,000
2.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง รวมค่ายากลับบ้าน ค่ารถพยาบาล และอื่นๆ (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 15,000 20,000 30,000 35,000 45,000
2.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง (เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล) 4,000 6,000 8,000 10,000 14,000
2.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 3,500 6,000 9,000 10,000 12,000
2.11 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน ต่อการเข้ารักษาต่อครั้ง/โรค 280,000 480,000 650,000 800,000 1,100,000
3. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือมีบาดแผลจากการไหม้จากอุบัติเหตุ
3.1 สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่สูญเสีย) 4,000-200,000 4,000-200,000 6,000-300,000 6,000-300,000 10,000-500,000
3.2 กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหัก 20,000 20,000 30,000 30,000 50,000
3.3 ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร 15,000 15,000 22,500 22,500 37,500
3.4 บาดแผลจากการไหม้ (ขึ้นกับ % ความเสียหายของผิวหนัง) 50,000-200,000 50,000-200,000 75,000-300,000 75,000-300,000 125,000-500,000
4. เงินชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (เฉพาะผู้เอาประกันอายุ 6 ปีขึ้นไป)*
4.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
4.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
4.3 กรณีผ่าตัดและหัตการ สูงสุด 5 วันต่อการรักษาพยาบาล ไม่เกิน 15 วันต่อปี (4.1+4.2+4.3 ไม่เกิน 365 วัน) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

ตารางเบี้ยประกันสุขภาพเด็ก

ช่วงอายุ (เบี้ยต่อปี) **
แผน 1 แผน 2
แผน 3 แผน 4
แผน 5
ช่วงอายุ 0-5 ปี(ไม่มีชดเชยรายวัน)* 10,xxx 16,xxx 22,xxx 26,xxx 3x,xxx
ช่วงอายุ 6-15 ปี 9,xxx 12,xxx 15,xxx 18,xxx 3x,xxx

* ผู้เอาประกันอายุ 0-5 ปี ไม่มีความคุ้มครองชดเชยรายวัน
โปรดตรวจสอบเบี้ยประกันและส่วนลดตามอายุกับตัวแทนอีกครั้ง สามารถปรับเปลี่ยนตัดความคุ้มครองเพื่อลดเบี้ยประกันได้ตามต้องการ

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก ของวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ
การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน เนื้องอก, ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
* โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์

รับรายละเอียด เบี้ยประกัน