ประกันออมทรัพย์ ไอพลัส i-Plus 6/10 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต


 1. ประกันออมทรัพย์ ไอพลัส i-Plus 6/10 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประกันออมทรัพย์ iPlus ไอพลัส

ประกันสะสมทรัพย์ ออมระยะสั้นชำระเบี้ยประกันเพียง 6 ปี คุ้มครอง 10 ปี รับเงินคืนทุกปี รับผลประโยชน์เพิ่มจากเงินปันผล ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 คุ้มครองเพิ่มจากการเสียชีวิตด้วย 5 โรคร้ายแรง คุ้มครองการเสียชีวิตหรืออวัยวะจากอุบัติเหตุ สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของสรรพากร

ด้วยผลประโยชน์การออมที่คุ้มค่า
ออมระยะสั้นวางแผนการออมได้ง่าย

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี
รับเงินจ่ายคืนประจำปี (รับรองการจ่าย)

  2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สิ้นปีที่ 1 - 3
  3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สิ้นปีที่ 4 - 6
  4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สิ้นปีที่ 7 - 10
  ครบกำหนดสัญญารับเพิ่มอีก 160% รวมรับผลประโยชน์เงินจ่ายคืนขั้นต่ำ 191%
  โอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มจากเงินปันผล
  เงินปันผลระดับกลาง* สิ้นปีที่ 1-9 ในอัตรา 0.75% ของจำนวนเงินเอาประกัน สิ้นปีที่ 10 ในอัตรา 12%
  เงินปันผลประดับสูง * สิ้นปีที่ 1-9 ในอัตรา 0.90% ของจำนวนเงินเอาประกัน สิ้นปีที่ 10 ในอัตรา 14.4%

บวกความคุ้มครองที่มากกว่า
คุ้มครองชีวิตหรือเจ็บป่วยด้วย 5 โรคร้ายแรง

มะเร็งระยะลุกลาม
ตับวาย
โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
คุ้มครองชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
สูญเสียแขน มือ ขา หรือ เท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 หรือ 2 ข้าง โดยที่มือสูญเสียตั้งแต่ข้อมือและเท้าสูญเสียตั้งแต่ข้อเท้า
สูญเสียตา 1 ข้างหรือ 2 ข้าง
สูญเสียการได้ยินทั้ง 2 ข้าง
แผลไหม้ฉกรรจ์ในระดับ 3 ขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับ 20% ของร่างกาย
การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง**

กรุงไทย-แอกซ่า iPlus ไอพลัส

ตัวอย่าง เพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท

ปีที่ เบี้ยประกันภัย เงินคืนและเงินครบกำหนดสัญญา   *เงินปันผล   รวมเงินจ่ายคืน และเงินปันผล   กรณีสะสม
ไว้กับบริษัท ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 2% ต่อปี ผลประโยชน์ระดับกลาง*
กรณีสะสม
ไว้กับบริษัท ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 2% ต่อปี ผลประโยชน์ระดับสูง*
ระดับกลาง ระดับสูง ผลประโยชน์ระดับกลาง* ผลประโยชน์
ระดับสูง*
1 313,025 20,000 7,500 9,000 27,500 29,000 27,500 29,000
2 313,025 20,000 7,500 9,000 27,500 29,000 55,550 58,580
3 313,025 20,000 7,500 9,000 27,500 29,000 84,161 88,752
4 313,025 30,000 7,500 9,000 37,500 39,000 123,344 129,527
5 313,025 30,000 7,500 9,000 37,500 39,000 163,311 171,117
6 313,025 30,000 7,500 9,000 37,500 39,000 204,077 213,540
7 - 40,000 7,500 9,000 47,500 49,000 255,659 266,810
8 - 40,000 7,500 9,000 47,500 49,000 308,272 321,147
9 - 40,000 7,500 9,000 47,500 49,000 361,937 376,569
10 - 1,640,000 120,000 144,000 1,760,000 1,784,000 2,129,176 2,168,101
รวม 1,878,150 1,910,000 187,500 225,000 2,097,500 2,135,000
* "เงินปันผล" ที่แสดงเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองจำนวนการจ่าย โดยอัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการประมาณการจ่ายเงินปันผลมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนและนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งอัตราที่ได้รับจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่แสดงได้ ผู้เอาประกันควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารการขายก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน กรณีรับคืนทุกปี

รวมรับผลประโยชน์ระดับกลาง (รวมเงินปันผล**ระดับกลาง) 2,097,500 บาท
รวมรับผลประโยชน์ระดับสูง (รวมเงินปันผล**ระดับสูง) 2,135,000 บาท

กรณีรับครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด

รวมรับผลประโยชน์ระดับกลาง (รวมเงินปันผล**ระดับกลาง) 2,129,176 บาท
รวมรับผลประโยชน์ระดับสูง (รวมเงินปันผล**ระดับสูง) 2,168,101 บาท

รับรายละเอียด เบี้ยประกัน