ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ไอเฮลท์ตี้ i-healthy กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต


  1. ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ไอเฮลท์ตี้ i-healthy กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ไอเฮลท์ตี้ i-healthy

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย จ่ายค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตามจริง(ข้อ1.2) และจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเป็นวงเงินต่อปี(ข้อ2.1-2.7) ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาส่วนเกิน พร้อมวงเงินพิศษด้านทันตกรรม การดูแลรักษาสายตา การคลอดบุตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก

มีเบี้ยประกันที่ดีกว่า คุ้มค่ากว่า

เบี้ยประกันที่ต่ำกว่าแบบประกันเหมาจ่ายอื่นๆ 1-65% ขึ้นอยู่กับอายุและเพศ 
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก 
เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง

คุ้มครองค่ารักษาโรคร้ายแรงมากกว่า

คุ้มครองโรคมะเร็ง โรคไต เคมีบำบัดและรังสีบำบัด การล้างไตผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
คุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน การดูแลรักษาสายตาและทันตกรรม
คุ้มครองการตั้งครรภ์ และคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร

ผลประโยชน์

แผนประกัน

Platinum Diamond Gold Silver
Smart
การเสียชีวิต ทุกกรณี 50,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า
กรณีอายุครบ 85 รับผลประโยชน์ 50,000
1. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน และผู้ป่วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวัน IPD
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ต่อวัน 21,000 บาท/วัน
15,000 บาท/วัน 9,000 บาท/วัน 5,200 บาท/วัน
5,200 บาท/วัน
1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
2. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก : OPD
2.1 เคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
2.2 ค่าล้างไต ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
2.3 ค่าศัลยกรรมผู้ป่วยนอก ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
2.4 ค่าปรึกษาแพทย์และยา รวมถึงใบสั่งยา ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อปี ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อปี ไม่เกิน 12,000 บาท ต่อปี
2.5 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์
2.6 ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ เอ็กเรย์ อัลตร้าซาว
2.7 ค่ากายภาพบำบัด
3. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชน์อื่นๆ
3.1 ค่ารถพยาบาล ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
3.2 ค่ารักษาทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
3.3 ค่าศัลยกรรมในช่องปาก ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
3.4 ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร *(12MWP) ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
3.5 ค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี - - - - - -
3.6 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร (*12MWP) 400,000 บาท/ปี - - - - - - - -
3.7 ค่ารักษาโดยแพทย์ทางเลือก 35,000 บาท/ปี 5,000 บาท/ปี - - - - - -
3.8 ค่ารักษาด้านจิตเวช 200,000 บาท/ปี 5,000 บาท/ปี - - - - - -
3.9 ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม (**) 36,000 บาท/ปี 7,500 บาท/ปี 4,000 บาท/ปี - - - -
3.10 ค่าดูแลรักษาสายตา 25,000 บาท/ปี - - - - - - - -
3.11 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (*12MWP) 30,000 บาท/ปี - - - - - - - -
3.12 ค่าฉีดวัคซีน 45,000 บาท/ปี - - - - - - - -
3.13 ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลแบบประคับประคองระยะสุดท้าย 1,000,000 บาท/ปี - - - - - - - -
4. ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี 100 ล้านบาท
70 ล้านบาท
10 ล้านบาท
6 ล้านบาท
3 ล้านบาท
อาณาเขตความคุ้มครอง 4 อาณาเขตความคุ้มครองให้เลือก 1)ทั่วโลก 2)ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา 3)เอเชีย 4)ประเทศไทย
คุ้มครองทั่วโลก ให้ ความคุ้มครองทั่วโลกจากนอกอาณาเขตที่ได้เลือกไว้ สำหรับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกระทันหัน (สูงสุด 45 วันต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่ง)

ช่วงอายุ (ชาย/หญิง)

 ราคาเบี้ยประกันรายปี (ประมาณการแต่ละช่วงอายุ)

Platinum Diamond Gold Silver
Smart
0-5 (i-Shield) สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
6-15 (i-Shield) สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
16-20 54,xxx 25,xxx  21,xxx  19,xxx  17,xxx
21-25 65,xxx 32,xxx  24,xxx  21,xxx  18,xxx
26-30 74,xxx 39,xxx  26,xxx  22,xxx  19,xxx
31-35 82,xxx 45,xxx  29,xxx  25,xxx  22,xxx
36-40 90,xxx 52,xxx  34,xxx  29,xxx  25,xxx
41-45 92,xxx 59,xxx  39,xxx  34,xxx  30,xxx
46-50 99,xxx 68,xxx  46,xxx  41,xxx  35,xxx
51-55 106,xxx 77,xxx  54,xxx  49,xxx  42,xxx
56-60 123,xxx 89,xxx  66,xxx  60,xxx  53,xxx
61-80 สอบถาม สอบถาม สอบถาม  สอบถาม สอบถาม 
หมายเหตุ

(12MWP) หมายถึง ความคุ้มครองดังกล่าว มีระยะยกเว้น 12 เดือน นับจากวันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ
** ค่าตรวจรักษาทันตกรรม บริษัทจะจ่ายให้ไม่เกิน 80% และไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดที่ระบุในตาราง

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก ของวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ
การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน เนื้องอก, ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
* โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์

ไอเฮลท์ตี้ ฉบับเดียวคุ้มครองครบ

เนื่องจากแผนประกันสุขภาพ ไอเฮลท์ตี้ โซลูชั่น เป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกความต้องการของการดูแลสุขภาพ เช่น

1 - ความคุ้มครองผู้ป่วยใน ในลักษณะเหมาจ่ายที่ให้ผลประโยชน์ในรูปแบบของงินก้อนต่อปี ทำให้ง่ายต่อการเคลม ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งแตกต่างจากแผนประกันสุขภาพแบบอื่นๆ ในตลาดที่ให้ผลประโยชน์จำกัดตามประเภทของการรักษา เช่น ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เป็นต้น ทำให้ผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องจ่ายส่วนต่างในการเคลมค่อนข้างสูง

2 - ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก ในลักษณะของผลประโยชน์สูงสุดต่อปี โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งในส่วนของค่ายา ค่าแพทย์ รวมถึงการ ultrasound, X-ray, MRI, CT scan หรือการตรวจในห้องปฎิบัติการ และค่ากายภาพบำบัด ซึ่งแตกต่างจากแผนประกันภัยผู้ป่วยนอกในตลาด ที่ส่วนใหญ่เป็นในลักษณะการจ่ายผลประโยชน์ต่อครั้งที่ไปรักษา ทำให้ไม่สามารถเคลมในส่วนของการวินิจฉัยด้วยคอมพิวเตอร์ และการตรวจในห้องปฎิบัติการได้

3 - ผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร ค่าตรวจรักษาทันตกรรม ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าดูแลรักษาสายตา และค่าฉีดวัคซีน เป็นต้น

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย และไม่ต้องสำรองจ่าย

ไม่ต้องสำรองจ่าย : กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคู่สัญญาหรือในกลุ่มเครือข่าย ท่านสามารถแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยกับโรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องทำการสำรองจ่าย


การสำรองจ่าย : หากท่านเข้าโรงพยาบาลนอกกลุ่มเครือข่าย ท่านจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนและส่งเอกสารการเคลมมายังบริษัท เพื่อที่บริษัทจะประเมินค่าใช้จ่ายและชดเชยค่าใช้จ่ายที่สามารถเคลมได้ให้กับท่านในภายหลังรับรายละเอียด เบี้ยประกัน