ประกันสุขภาพ แผนสุขภาพดี 4200 6200 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต


  1. ประกันสุขภาพ แผนสุขภาพดี 4200 6200 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ สุขภาพดี4200 สุขภาพดี6200

ประกันสุขภาพค่าห้องสูง ที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้เพิ่มเติมอีก 70% ของส่วนที่เกินวงเงิน คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ ขาดงานแต่ไม่ขาดรายได้กับผลประโยชน์ชดเชยรายวัน เบี้ยประกันเงื่อนไขพิเศษเน้นความคุ้มครองสุขภาพเป็นหลัก
* แผนสุขภาพดี 4200 และ 6200 รับสมัครถึง 31 ธันวาคม 2560 นี้เท่านั้น

แผนสุขภาพดี 6200

จ่ายผลประโยชน์เพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินสำหรับหมวดค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ และในหมวดค่าผ่าตัดและหัตการ
ค่าห้องค่าอาหารค่าบริการพยาบาลสูงสุด 6,200 บาทต่อวัน
ผลประโยชน์การเข้าพักรักษาตัวสูงสุดต่อครั้ง 1,100,000 บาท
ขาดงานแต่ไม่ขาดรายได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
ลดหย่อนภาษีในส่วนเบี้ยประกันคุ้มครองชีวิต (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สรรพากรกำหนด)

แผนสุขภาพดี 4200

จ่ายผลประโยชน์เพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินสำหรับหมวดค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ และในหมวดค่าผ่าตัดและหัตการ
ค่าห้องค่าอาหารค่าบริการพยาบาลสูงสุด 4,200 บาทต่อวัน
ผลประโยชน์การเข้าพักรักษาตัวสูงสุดต่อครั้ง 800,000 บาท
ขาดงานแต่ไม่ขาดรายได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
ลดหย่อนภาษีในส่วนเบี้ยประกันคุ้มครองชีวิต (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สรรพากรกำหนด)
รายละเอียดและผล ประโยชน์ความคุ้มครอง แผน 6200 แผน 4200
อายุรับประกัน 0-65 ปี (อายุ 0-5 ปี ไม่มีความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน )
กรณีสูญเสียชีวิตทุกกรณี 100,000 บาท
1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อ วัน (สูงสุด 75 วัน) 6,200 4,200
1.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (2.1 + 2.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) 12,400 8,400
1.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 1,200 1,000
1.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล ต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี) 1,600 1,400
1.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อ การรักษาตัวแต่ละครั้ง (ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ) รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด 120,000 100,000
1.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 18,000 15,000
1.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการักษาครั้ง ใดครั้งหนึ่ง 36,000 30,000
1.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง (รวมค่ายากลับบ้าน ค่ารถพยาบาล และอื่นๆ)(รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 45,000 35,000
1.9 ค่าตรวจวินิจฉัย ทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะ ผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง (เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อน หรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล) 14,000 10,000
1.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละ ครั้ง 12,000 10,000
1.11 ค่ารักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลใน ฐานะผู้ป่วยใน
2. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (สำหรับผู้เอาประกันอายุ 6 ปีขึ้นไป) *
2.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) 1000 1,000
2.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน) 2,000 2,000
2.3 กรณีผ่าตัดและหัต การสูงสุด 5วัน/การรักษาพยาบาล ไม่เกิน15วัน/ปี จำนวนวันสูงสุด (2.1 + 2.2 + 2.3) ไม่เกิน 365 วัน 2,500 2,500

ผลประโยชน์สูงสุด ต่อการเข้า รักษาต่อครั้ง/โรค

1,100,000

800,000

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก ของวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ
การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน เนื้องอก, ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
* โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์

ตารางเบี้ยประกัน

ช่วงอายุ
ตารางเบี้ยประกัน ต่อปี

แผน 6200 แผน 4200
ชาย หญิง ชาย หญิง
0 - 5ปี (ไม่มีชดเชยรายวัน)* 31,xxx 31,xxx 24,xxx 24,xxx
 6 - 15 ปี 19,xxx 19,xxx 15,xxx 15,xxx
16- 20 ปี 16,xxx 17,xxx 13,xxx 14,xxx
21 - 25 ปี 15,xxx 18,xxx 12,xxx 15,xxx
26 - 30 ปี 15,xxx 19,xxx 12,xxx 15,xxx
31 - 35 ปี 15,xxx 19,xxx 12,xxx 15,xxx
36 - 40 ปี 18,xxx 22,xxx 15,xxx 18,xxx
42 - 45 ปี 20,xxx 24,xxx 16,xxx 20,xxx
46 - 50 ปี 22,xxx 27,xxx 18,xxx 22,xxx
51 - 55 ปี 27,xxx 33,xxx 22,xxx 26,xxx
56 - 60 ปี 36,xxx 43,xxx 29,xxx 35,xxx
61 - 65 ปี สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

รับรายละเอียด เบี้ยประกัน