ประกันออมทรัพย์ 25PG ทวีทรัพย์ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต


  1. ประกันออมทรัพย์ 25PG ทวีทรัพย์ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประกันออมทรัพย์ 25PG ทวีทรัพย์

ความไม่แน่นอนในชีวิตทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ คุณจะปกป้องครอบครัวคุณอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับตัวคุณ จะดีกว่าไหมถ้ามีแผนความคุ้มครองที่จะดูแลครอบครัวของคุณให้ผ่านวิกฤตต่างๆนี้ไปได้

ผลประโยชน์ 25PG ทวีทรัพย์

ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทุก 5 ปี
เงินจ่ายคืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเริ่มต้น ณ สิ้นปีที่ 1 ด้วยอัตรา 0.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น และเพิ่มขึ้นตามช่วงที่กำหนด รวมทั้งสิ้น 33% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
ผลประโยชน์รวมขั้นต่ำ 213% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น โดยจะได้รับเงินก้อน ณ สิ้นปีที่ 25 ด้วยจำนวน 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
พิเศษ เงินปันผล ท่านมีสิทธ์ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม ณ วันครบกำหนดสัญญา สูงสุด 27% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุขณะทำสัญญาประกันภัยปีแรกตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ
ท่านสามารถนำเบี้ยประกันภัยหลักสำหรับแบบประกัน 25PG มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กรมสรรพากรกำหนด

กรุงไทย-แอกซ่า ทวีทรัพย์ 25PG

ตัวอย่างกรณี เพศ หญิง อายุ 35 ปี ชำระเบี้ยประกันปีละ 100,000 บาทปีที่ เบี้ยประกันภัยต่อปี เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย
และเงินครบกำหนดสัญญา (ณ สิ้นปี)
เงินปันผล
ณ วันครบกำหนดสัญญา
มูลค่าเวนคืน
เงินสด ณ สิ้นปี**
ความคุ้มครอง
การเสียชีวิต
กรณีรับเงินสด เงินปันผลระดับกลาง* เงินปันผล
ระดับสูง*
35 1 100,000


0 1,406,075
36 2 100,000 7,030

36,558 1,406,075
37 3 100,000 7,030

113,892 1,406,075
38 4 100,000 7,030

196,851 1,406,075
39 5 100,000 7,030

284,027 1,406,075
40 6 100,000 14,061

375,422 1,546,683
41 7 100,000 14,061

478,066 1,546,683
42 8 100,000 14,061

563,836 1,546,683
43 9 100,000 14,061

653,825 1,546,683
44 10 100,000 14,061

748,032 1,546,683
45 11 100,000 21,091

836,615 1,687,290
46 12 100,000 21,091

930,822 1,687,290
47 13 100,000 21,091

1,027,841 1,687,290
48 14 100,000 21,091

1,129,078 1,687,290
49 15 100,000 21,091

1,235,940 1,687,290
50 16 100,000 28,122

1,338,583 1,827,898
51 17 100,000 28,122

1,445,445 1,827,898
52 18 100,000 28,122

1,556,525 1,827,898
53 19 100,000 28,122

1,674,635 1,827,898
54 20 100,000 28,122

1,796,964 1,827,898
55 21 100,000 28,122

1,924,917 1,968,505
56 22 100,000 28,122

2,058,494 2,058,494
57 23 100,000 28,122

2,199,101 2,199,101
58 24 100,000 28,122

2,346,739 2,346,739
59 25 100,000 2,530,935 316,367 379,640 2,530,935 2,530,935
รวมทั้งสิ้น 2,500,000 2,994,940 316,367 379,640
* โปรดทราบ: จำนวนเงินปันผลที่แสดงเป็นเพียงตัวเลขประมาณการเงินปันผลในอนาคตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันว่าท่านจะได้รับเงินปันผลตามประมาณการนี้ในอนาคต ประมาณการเงินปันผลนี้คำนวณจากสมมุติฐาน ซึ่งอาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือไม่อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ หรือเป็นกรณีที่ไม่อาจคาดหมายได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น เงินปันผลที่จ่ายจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการข้างต้นนี้ ท่านควรพิจารณาตัวเลขประมาณการเงินปันผลและสมมุติฐานโดยละเอียด โดยวิเคราะห์ถึงผลประกอบการในอนาคตและความคาดหวังในผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวท่านเอง

ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน กรณีรับคืนทุกปี

รวมรับผลประโยชน์ระดับกลาง (รวมเงินปันผล**ระดับกลาง) 3,311,307 บาท
รวมรับผลประโยชน์ระดับสูง (รวมเงินปันผล**ระดับสูง) 3,374,580 บาท

รับรายละเอียด เบี้ยประกัน