ประกันออมทรัพย์ 20SS สมาร์ทเซฟเวอร์ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต


  1. ประกันออมทรัพย์ 20SS สมาร์ทเซฟเวอร์ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประกันออมทรัพย์ 20SS สมาร์ทเซฟเว่อร์

การออมเงินอย่างเป็นระบบเป็นหลักประกันให้คุณได้ว่า เงินของคุณที่สะสมไว้สามารถช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน และครอบครัวยังคงได้รับความคุ้มครองชีวิตจากความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากโรคร้ายแรงได้ สมาร์ทเซฟเว่อร์ สะสมทรัพย์ 20 ปี อีกหนึ่งทางเลือกที่ กรุงไทย-แอกซ่า สร้างสรรค์เพื่อให้คุณและครอบครัว ได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ เริ่มต้นการออมที่คุ้มค่าด้วย 20SS

วางแผนการออมเงินด้วย สมาร์ทเซฟเวอร์

เบี้ยคุ้มค่า ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แบบอัตราเบี้ยต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มสะสมเงินออม ชำระเบี้ยต่อเนื่อง 20 ปีให้ผลตอบแทนสูง
สะสมทุน รับผลประโยชน์สูงสุด 318% ของทุนประกัน เงินจ่ายคืนสะสมได้ รับเงินจ่ายคืนทุก 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นปีที่ 5
คุ้มครอง 12 โรคร้าย รับผลประโยชน์คุ้มครองโรคร้ายแรงแบบจ่ายประกันภัยของกรมธรรม์หลักล่างหน้า
สิทธิกู้ยืมเงินจากมูลค่าในกรมธรรม์ เพื่อใช้ในเวลาฉุกเฉิน
อายุขณะทำสัญญาประกันภัยปีแรกตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปี

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ตลอดอายุสัญญา 20 ปี รวมผลประโยชน์รับรองขั้นต่ำ 300%
พิเศษเงินปันผล ณ วันครบกำหนดสัญญาสูงสุดถึง 18% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับความคุ้มครองโรคร้ายแรง 12 โรค 1.หัวใจวาย 2.โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัดหลอดเลือด 3.โรคมะเร็ง 4.โรคหลอดเลือดสมอง 5.การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 6.การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ 7.ไตวายเรื้อรังและไม่สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติ 8.แผลไหม้ฉกรรจ์ 9.เนื้องอกในสมอง 10.ตับอักเสบระยะอันตราย 11.โรคเนื้อเยื่อแข็งตัวทั่วไป 12.การเจ็บป่วยจวนเจียนเสียชีวิต

กรุงไทย-แอกซ่า 20SS สมาร์ทเซฟเวอร์

ตัวอย่างผู้เอาประกันอายุ 35 ปีเพศ ชาย จำนวนเงินเอาประกัน 100,000

เบี้ยประกันภัย เงินคืนและ เงินครบกำหนดสัญญา เงินปันผล* มูลค่า เวนคืนเงินสด** (ณ สิ้นปี) ความคุ้ม ครอง
การเสียชีวิต
ระดับกลาง ระดับสูง
1 13,800

-

- - - 100,000
2 13,800 - - - 8,500 100,000
3 13,800

-

- - 22,000 100,000
4 13,800 - - - 35,800 100,000
5 13,800 10,000 - - 40,900 100,000
6 13,800 - - - 56,000 100,000
7 13,800 - - - 72,600 100,000
8 13,800 15,000 - - 73,000 100,000
9 13,800 - - - 87,100 100,000
10 13,800 - - - 98,100 100,000
11 13,800 20,000 - - 102,300 102,300
12 13,800 - - - 113,700 113,700
13 13,800 - - - 121,900 121,900
14 13,800 25,000 - - 130,000 130,000
15 13,800 - - - 138,600 138,600
16 13,800 - - - 144,200 144,200
17 13,800 30,000 - - 156,000 156,000
18 13,800 - - - 162,000 162000
19 13,800 - - - 180,500 180,500
20 13,800 200,000 15,000 18,000 200,000 200,000
รวม 276,000 300,000 15,000 18,000
* "เงินปันผล" ที่แสดงเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองจำนวนการจ่าย โดยอัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการประมาณการจ่ายเงินปันผลมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนและนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งอัตราที่ได้รับจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่แสดงได้ ผู้เอาประกันควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารการขายก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน กรณีรับคืนทุกปี

รวมรับผลประโยชน์ระดับกลาง (รวมเงินปันผล**ระดับกลาง) 315,000 บาท
รวมรับผลประโยชน์ระดับสูง (รวมเงินปันผล**ระดับสูง) 318,000 บาท

รับรายละเอียด เบี้ยประกัน